iotype

تایپ پایان نامه با استفاده از تبدیل گفتار به نوشتار

تایپ پایان نامه یکی از شیرین ترین و در عین حال سخت ترین کارها در دوره تحصیلی برای تمامی دانشجویان است. شیرین از این بابت که یک دانشجو ثمره تلاش های چند ساله خود را در قالب متن عمومی پایان نامه منتشر کرده و در…